Den, týden a rok v ZaHRAdě

Den v ZaHRAdě

V rámci dne v ZaHRAdě děti zažívají činnosti společné, individuální, sdílení a reflexi, taneční a pohybová cvičení, spontánní volnou hru… Obecným cílem je skloubit pravidelnost a předvídatelnost programu s možností reagovat spontánně na vzniklé podněty nápady, které od dětí i pedagogů přicházejí. To samozřejmě není vždy jednoduché.

Škola je otevřená od 7:30 děti by měly být na místě do 8h. cca do 8:30 je čas na vypovídání ze včerejších zážitků, volnou hru, započetí či dokončování individuálních projektů, v 8:30 je potom společný začátek formou tzv. komunitního kruhu – sdílení nálad, zážitků; plány pro daný den; motivace pro společnou práci na blokovém tématu, aktuální podněty od dětí.

lipka-2-male-1024x768
program o zimně v lese

Od 9h do 12:15se věnujeme práci v centrech aktivit, konkrétně v badatelně, v ateliéru, ve studovně nebo v herně. V rámci týdne děti dle vlastního plánování prochází jednotlivými centry, své zkušenosti následně navzájem sdílí. Po centrech aktivit následuje společný studijní blok, během kterého objevujeme dle zaměření jednotlivých dní nové zkušenosti. Po společném studijním bloku je vyhrazen čas pro individuální práci dle vlastních plánů. Závěr dne prožíváme opět společně v kruhu, kde reflektujeme svoje zážitky.

V ZaHRAdě nezvoní, doba, po kterou se věnujeme dané činnosti vychází z aktuálních potřeb dětí i pedagogů, míry zaujetí a kouzla okamžiku.

Čas oběda – od 12:15 do 13h. V případě zájmu je možno využívat nabídku školní jídelny na ZŠ a SŠ
Tišnov. Ty z dětí, které tuto možnost nevyužívají odcházejí na oběd do prostorů Času pro sebe, o.s., kde mají možnost domácí stravy.

Odpolední klub (družina) – od 13 do 16h je možné využívat odpolední klub. Nabídka je podobná jako dopoledne, děti mohou volně pokračovat v
činnostech z dopoledne. Je to prostor pro zcela volnou hru, kdo chce, může kromě běžné nabídky poslouchat, číst či vyprávět příběhy či využívat některé z nabízených uměleckých aktivit. Někdy i promítání zajímavých filmů v rámci „školního filmového klubu“. Pokud je počasí příhodné, tráví děti čas odpoledního klubu venku. Vyzvedávání v tomto případě probíhá podle individuální domluvy. Odpolední klub zajišťuje družinář, jednou týdně jsou zváni rodiče, pokud chtějí přispět svými nápady, aktivitami apod.zaujeti1-male-1024x680

A domácí úkoly? Pro zájemce jsou připraveny dobrovolné domácí úkoly, kdo naopak zájem nemá, může se ke školním věcem vrátit zase až další den. Povinné domácí úkoly tedy v ZaHRAdě nejsou. V případě, že se někomu dlouhodobě nedaří být v s souladu se svým učebním plánem,
může být po třístranné dohodě (učitel – žák – rodiče) část práce přesunuta na doma.

Týden v ZaHRAdě

V rámci týdne je každý den v Zahradě trochu jiný. Tři dny v týdnu se věnujeme práci ve škole (říkáme jim školní dny), dva dny máme vyhrazené pro kontakt s reálným světem a pobyt v přírodě (projektové dny – lesní a exkurzní den). Ačkoli každý den je něčím specifický, všechny společně spojuje jedno téma, obvykle po dobu jednoho měsíce (časová dotace se může měnit v závislosti na vyčerpání obsahu tématu).

Pondělí je školní den zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností, osvojení si gramatiky českého jazyka a rozvíjení komunikačních dovedností v rámci anglického jazyka.

odlévání-stop-male-1024x768
odlévání stop

Úterý je také školní den, během kterého se věnujeme objevování matematického světa a práci s vlastním tělem během pohybově taneční výchovy.

Ve středu vyrážíme v rámci lesního dne za poznáním blízkých i vzdálenějších přírodních zákoutí. Venku rozvíjíme smyslové vnímání, environmentální a estetické cítění, pružnost našeho těla, vlastní samostatnost a schopnost přebírat zodpovědnost, užíváme si vzájemné společnosti.

Ve čtvrtek je školní den zaměřený převážně na individuální práci dle vlastních plánů (dětmi přezdíván jako „indián“), tedy individuálně procvičujeme své znalosti a tak postupně přebíráme zodpovědnost za své učení. Ve čtvrtek také reflektujeme naši týdenní práci.

sklarska-mala
návštěva ve sklářské dílně

Pátek je den exkurzí, kdy své zkušenosti uplatníme v reálném světě. Exkurze většinou tematicky navazují na předcházející dění a činnosti v daném týdnu či delším období. Navštěvujeme muzea, divadla a jiné instituce, absolvujeme výukové programy nebo prožitkové aktivity, realizujeme naše projekty. Někdy je to i obráceně – nikam se nejde, ale pozveme zajímavé hosty přímo do školy. Užíváme si rozhovorů s nimi nebo nám poznávání světa zprostředkovávají naši rodiče se svými zaměstnáními nebo zájmů.

Rok v ZaHRAdě

Stejně jako v životě, i ve škole jsou hlavními mezníky různé slavnosti a svátky (zahájení školního roku, podzimní světélkování, vánoční slavnost atd.) a specificky školní události – např. prezentace na tišnovských trzích, den otevřených dveří, zápis apod. Na jejich přípravě se děti vždy do velké míry podílí, vnáší své nápady a pojetí.

vsicnhi-v-kruhu-male-1024x680
zahajovací víkend

Pro rodiče je každý měsíc připravena tzv. rodičovská kavárna. To je prostor k setkání s pedagogy, ředitelem a se sebou navzájem, prodiskutování aktuálního dění, prostor pro individuální konzultaci, nahlédnutí do portfolií dětí apod.

Z hlediska hodnocení po formální stránce se rok v ZaHRAdě člení na běžná pololetí, děti dostávají vysvědčení formou slovního hodnocení. Mimo to je ale 4krát za rok možnost posoudit dané období ve složení žák – rodič – učitel, zhodnotit individuální pokrok, stanovit přibližné cíle na další období apod. (více k hodnocení viz Základní principy, bod č. 5)

Prázdniny v ZaHRAdě.

Cože? Komu by se snad o prázdninách stýskalo po kamarádech a ostatních rodinách, může jet s námi na tábor. Tábor pořádá zřizující spolek (viz Hnízdo), první ročník proběhl už v srpnu 2015 a další budou následovat. Je to velmi vhodné i pro budoucí prvňáčky a celé jejich rodiny, pro děti zapsané na domácím vzdělávání a mnohé další.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.